Med afsæt i Region Midtjyllands politikker, God Ledelse og Styring i Region Midtjylland, MED- og Arbejdsmiljøaftalen og Personalepolitikken skal Det Sociale Kapitel medvirke til at styrke Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads, der tager et socialt ansvar og samtidig beskriver, hvordan overenskomsternes rammeaftale om Det Sociale Kapitel ønskes udmøntet i Region Midtjylland. 

Det Sociale Kapitel er vedtaget af Regions-MEDudvalget og godkendt af regionsrådet i Region Midtjylland i 2008.

Mere om Det Sociale Kapitel

I denne pjece kan du læse Region Midtjyllands Sociale Kapitel og mere om hvad der tilbydes fra konsulentfunktionen.

Læs også rammeaftale om Det Sociale Kapitel:

Rummelighed i Region Midtjylland

Region Midtjyllands arbejdspladser er rummelige og tager et socialt og samfundsmæssigt ansvar. Dette gør vi dels ved at forebygge sygefravær og dels ved, i videst muligt omfang, at fastholde sygemeldte medarbejdere - herunder også medarbejdere, der får en nedsat arbejdsevne. Desuden åbner vi, så vidt muligt, vores arbejdspladser for ledige og andre der har behov for hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet.

Det er et ofte stillet spørgsmål, hvordan social ansvarlighed og rummelighed kan forenes med løbende krav om produktivitet, effektivitet, specialisering og omstruktureringer. Der er ikke noget entydigt svar på dette. Men det er vigtigt at have opmærksomhed på, at det at være en rummelig arbejdsplads under de beskrevne rammevilkår, i en række tilfælde kan bidrage positivt til både arbejdsmiljøet og effektiviteten på arbejdspladsen.

Fleksjob

En medarbejder der er ansat i et fleksjob, har en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne, og fleksjobbet skal derfor tage hensyn til, at medarbejderens arbejdsevne er begrænset. Derfor vil der være behov for forskellige skånehensyn, som eksempelvis nedsat arbejdstid og afgrænsede arbejdsopgaver. I Region Midtjylland er det en naturlig og integreret del af hverdagen, at vi har kollegaer, der er ansat i fleksjob.

Medarbejdere i fleksjob er overvejende ansat i en funktion som er knyttet til medarbejderens uddannelses- og erfaringsmæssige baggrund. Dette giver i en række tilfælde mulighed for, at personen i fleksjob eksempelvis kan varetage specialiserede videns- eller nicheopgaver og/eller koordineringsopgaver til stor glæde for arbejdspladsen og kollegaerne.

I Region Midtjylland opslås ledige fleksjobstillinger efter samme retningslinjer som øvrige ledige stillinger. 

Læs også vores vejledning til ledere, der gerne vil ansætte i fleksjob.

Minifleksjob i Region Midtjylland

En særlig målgruppe er ansættelse af medarbejdere i minifleksjob. Det vil sige personer med en arbejdsevne under 10 timer om ugen. Det kan ofte lykkes at skabe et minifleksjob, som understøtter kerneopgaven og effektiviteten på arbejdspladsen.

Vi har flere af disse minifleksjob på Region Midtjyllands arbejdspladser og nedenfor er givet tre eksempler.

Mulighedserklæring og friattest

Relevant lovgivning

De Sociale kapitler i overenskomsten lægger op til dialog med den sygemeldte med det formål at sikre, at den ansatte kan forblive på arbejdsmarkedet. For at kunne det er det nødvendigt at tale om årsagen til sygefraværet.

Sideløbende eksisterer der lovgivning omkring, hvad en arbejdsgiver må indhente af oplysninger, vedrørende en medarbejders helbred.

I ”Lov om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet” fremgår det at en arbejdsgiver kun må indhente oplysninger omkring helbred af specifik karakter, som har betydning for udførelsen af det aktuelle arbejdsområde.

En arbejdsgiver må ikke indhente helbredsmæssige oplysninger af generel karakter.

Man skal derfor være opmærksom på, at intentioner og regelsæt på området kan være modsatrettede.

Derfor er det vigtigt at holde fast i formålet med dialogen, som er til gavn for både den sygemeldte og arbejdspladsen.

Kontakt og yderligere info

Mette Høiriis

Konsulent

Tlf.: +45 2134 5469
Skriv til Mette

Mette tilbyder bl.a.; rådgivning, vejledning og sparring, at afholde kurser og oplæg, information om de sociale love og handlemuligheder, at undersøge muligheder for virksomhedspraktik m.m.

Konsulentbistanden er gratis.

Kurser i Det Sociale Kapitel

Tilmelding til Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling på www.rm.plan2learn.dk senest 14 dage før kursusstart.